Bột màu tăng cứng (COLOR HARDENER)

Bột màu tăng cứng BONFLOOR là vữa màu tăng cứng trộn sẵn gốc xi măng, có chứa các cốt liệu thiên nhiên rất cứng với kích cỡ thành phần hạt được chọn lọc kỹ, được biến tính bằng các phụ gia và khoáng hoạt tính.